Podstawa Prawna

strona 1 strona 2

Wersja papierowa dostępna jest w bibliotece szkolnej.

 

 

STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 20 W RUDZIE ŚLĄSKIEJ

 

L.p. Nazwa regulaminu
1 Regulamin w sprawie zapewnienia okularów korygujących wzrok pracownikom zatrudnionym na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe
2 Regulamin przyznawania pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz warunków i sposobu ich przyznawania
3 Regulamin przyznawania dodatku motywacyjnego nauczycielom Szkoły Podstawowej nr 20
4 Regulamin przyznawania dodatku funkcyjnego nauczycielom Szkoły Podstawowej nr 20
5 Regulamin przyznawania dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieliw roku 2012 oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady ksztłcenia nauczycieli xzatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych dl a których organem prowadzącym jest Miasto Ruda Śląska
6 Regulamin Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 20
7 Regulamin pełnienia dyżurów na przerwach przez nauczycieli i zachowania się uczniów w czasie przerw
8 Kodeks etyki pracowników samorządowych w Szkole Podstawowej nr 20 w Rudzie Śląskiej
9 Wewnętrzna polityka antymobingowa w Szkole Podstawowej nr 20 w Rudzie Śląskiej
10 Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze
11 Regulamin wynagradzania pracowników niebędącymi nauczycielami, zatrudnionymi w Szkole Podstawowej nr 20 w Rudzie Śląśkiej
12 Regulamin Pracy
13 Regulamin kontroli wewnętrznej w Szkole Podstawowej nr 20
14 Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
18 Regulamin kontroli zarządczej w Szkole Podstawowej nr 20 w Rudzie Śląskiej
15 Regulamin Samorządu Uczniowskiego Szkoły Podstawowej nr 20 w Rudzie Śląskiej
16 Regulamin wycieczek i innych imprez krajoznawczo - turystycznych Szkoły Podstawowej nr 20 w Rudzie Śląskiej
17 Regulamin przyznawania stypendium
19 Regulaminy sal szkolnych w Szkole Podstawowej nr 20 w Rudzie Śląskiej
20 Statut Rady Rodziców
21 Regulamin Rady Rodziców
22 Statut PKZP i zmiany do statutu
  Regulamin Funduszu zapomogowego PKZP
  Regulamin Koleżeńskiej Kasy Pośmiertnej przy PKZP w MZOPO
23 Regulamin: Plan Kontroli Wewnętrznej na 2013 oraz powołanie stałego zespołu kontrolujacego.
24 Przepisy kancelaryjno-archiwalne
L.p. Nazwa instrukcji
1 Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego dla Szkoły Podstawowej nr 20 Aktualizacja nr 1
2 Instrukcja kontroli finansowej, zasad rachunkowości, zakładowego planu kont oraz obiegu finansowo-księgowych
3 Instrukcja zarządzania systemem informatycznymi ręcznym służącym do przetwarzania danych osobowych i postępowania w sytuacji ich naruszenia w Szkole Podstawowej nr 20
4 Instrukcja kancelaryjna
5 Instrukcja kasowa